Tisková zpráva z mimořádného zasedání ÚV ČSBS 4. června 2019

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Na  základě Usnesení Ústředního výboru ČSBS ze dne 28. února 2019, projednaného na jednáních Výkonného výboru  ÚV ČSBS ve dnech 19.3. a 21.5. 2019, Výkonný výbor ÚV ČSBS svolal mimořádné zasedání Ústředního výboru ČSBS na 4. červen 2019.  V programu tohoto mimořádného zasedání bylo mj.:  „ Projednání návrhu VV ÚV ČSBS na odvolání dosavadního VV ÚVČSBS před koncem volebního období“  a také  “Projednání návrhu Programového prohlášení ČSBS, připraveného Výkonným výborem ÚV ČSBS”.

Tohoto mimořádného zasedání Ústředního výboru ČSBS se zúčastnilo 57 členů ÚV ČSBS s hlasovacím právem.

Při projednání návrhu VV ÚV ČSBS na odvolání dosavadního VV ÚV ČSBS před koncem volebního období a hlasování, které následovně proběhlo, se vyjádřilo plénum ÚV ČSBS:

  1. pro odvolání VV 13 hlasů tj. 23%
  2. proti odvolání VV 41 hlasů tj. 72%
  3. zdrželo se 3 hlasy tj. 5 %

Odvolání Výkonného výboru ÚV ČSBS i jeho předsednictva, které je jeho součástí, nebylo naprostou většinou 72% hlasů schváleno.

Dále pak Ústřední výbor ČSBS přistoupil k projednání návrhu Programového prohlášení ČSBS.

Jeho konečný text po projednání v Ústředním výboru ČSBS zní následovně:

 

Programové prohlášení ČSBS

Český svaz bojovníků za svobodu sdružuje dosud žijící aktivní bojovníky, kteří v letech druhé světové války nasazovali životy za svobodu vlasti a občany, kteří ctí odkaz bojovníků za svobodu a pokračují v jeho zachování a prosazování. My, členové svazu, v zájmu občanů České republiky, bez ohledu na jejich národnost, budeme i nadále prosazovat humanitní tradice zakladatelů našeho státu, suverenitu, sociální vymoženosti a prosperitu České republiky. Podporujeme a vyžadujeme pravdivou interpretaci dějin, jakož i objektivní a věrohodné zpravodajství veřejnoprávních médií. Zásadně odsuzujeme jakékoliv ideologické a svévolné překrucování faktů v politickém nebo v jakémkoliv partikulárním zájmu.

Důrazně se obracíme na všechny naše politiky, vládu, poslance a senátory Parlamentu České republiky a představitele politických stran se žádostí, aby ve své odpovědné činnosti nikdy nezapomněli na zájmy a potřeby své země, všech občanů naší krásné vlasti, aby nezrazovali kořeny a principy původní masarykovské demokracie. Budeme i nadále usilovat o to, aby nebyly připuštěny žádné ústupky, které by vedly ke zrušení konfiskačních dekretů prezidenta Československé republiky, na jejichž základě byly zabaveny na našem území německé národní i individuální majetky v letech 1945 – 1947 a aby nebylo připuštěno zrušení amnestijního zákona z 8. 5. 1946. Všechny tyto dekrety jsou trvalou součástí právního řádu České republiky.

S velkou obavou sledujeme mezinárodní a politickou situaci u nás i ve světě, zesílení vlivu extrémistických živlů, migrační posuny obyvatelstva a narůstající chudobu mas a soustřeďování moci v rukou nejbohatších, což při promítnutí do historie vždy vedlo k neštěstí většiny a tím i k nebezpečí vzniku války, která při současné úrovni a očekávatelném rozvoji ničivých zbraní by znamenala likvidaci lidstva. Sledujeme se znepokojením, jak mezinárodní vývoj může v Evropě vyústit ve válečný konflikt, kterému je nezbytné za každou cenu zabránit v zájmu celé Evropy.

Budeme vždy mít na paměti slavnou historii našich novodobých dějin, kdy nejlepší
z nás bojovali v první i druhé světové válce za vznik a existenci Československa a nikdy nezradíme jejich památku ani tradiční cíle naší společnosti.

 

V Praze dne  4. června 2019

účastníci mimořádného zasedání

Ústředního výboru ČSBS

Zanechte komentář!